Aktuality, nabídky a další ...

Informace GFŘ k DPH u nemovitostí

5. srpen 2015
dph

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon  o  DPH") účinná od  1. 1. 2015 zahrnuje úpravu  v  oblasti  nemovitých věcí.
V současně účinném znění zákona o DPH se prolínají změny v právní úpravě dokončených staveb pro  bydlení,  včetně  sociálního  bydlení  (§  48),  změny  u  výstavby  nových  staveb pro sociální bydlení  (§  49)  a nezměněná  dosavadní  úprava  dodání  a  nájmu  vybraných  nemovitých  věcí, pro které  platí  ustanovení  §  56  a  §  56a  ve  stejném  znění  jako  pro  r. 2014.  Účinnost  změn v ustanoveních o dodání a nájmu nemovitých věcí byla posunuta až od 1. 1. 2016. 


Stavby

Informace GFŘ rozlišuje mezi pojmy:

  • Stavba pevně spojená se zemí(obecnější pojem)
  • Stavba spojená se zemí pevným základem (užší pojem, např. betonovými základy).

Užívání těchto pojmů (§§ 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH) není sjednoceno a je proto nutné vybrat,který pojem je pro naši konkrétní situaci vhodný.

Stavby pro bydlení

Vymezení staveb pro bydlení uvedené v § 48 odst. 2 zákona o DPH ve znění pro r. 2014 a na stejném místě i od 1. 1. 2015 se věcně nemění.

Podlahová plocha obytného prostoru (bytu) pro sociální bydlení

Do podlahové plochy se započítává plocha mezi vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, včetně podlahové plochy zakryté zabudovanými předměty (skříně, vany a jiné předměty) dále včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu (stěny, sloupy, pilíře, komíny).

Do podlahové plochy obytného prostoru pro sociální bydlení se nezapočítává podlahová plocha  balkónů,  teras,  lodžií, plocha místností užívaných spolu s obytným prostorem nacházejících se ve stejné budově (sklep, komora, garáž mimo obytný prostor, ale ve stejném domě).

Podlahová plocha rodinného domu pro sociální bydlení

Určení podlahové plochy rodinných domů zůstává stejné jako v minulých letech, neboť nařízení vlády č. 366/2013 Sb. lze dle GFŘ aplikovat pouze na byty.

Do podlahové plochy rodinného domu se započítává součet podlahových ploch (vnitřní nášlapná plocha) všech místností rodinného domu (i chodba, pracovna, garáž, která je v domě).

Do podlahové plochy rodinného domu se nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a součet podlahových ploch místností, které tvoří „příslušenství“ rodinného domu (garáž mimo dům).

Funkční celek

Pojem  „funkční  celek“  je  definován  v ustanovení  §  48  odst.  3  zákona  o  DPH  ve  znění účinném od 1. 1. 2015. Toto ustanovení slouží k vymezení pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí.

S účinností od 1. ledna 2015 je tedy pro určení pozemku přiléhajícího ke stavbě využitelný tento princip funkčního celku a stejně i při aplikaci osvobození dle § 56 odst. 3 zákona o DPH (osvobození vybrané nemovité věci po 5 letech od první kolaudace či užívání).

Zastavěný pozemek

Pokud se nachází na pozemku stavba spojená se zemí pevným základem, jedná se o zastavěný pozemek, jehož převod není osvobozen od DPH (viz § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH). Zde dle Informace záleží na tom, zda je cílem sledovaným smluvními stranami právě tato stavba či samotný pozemek.

Za nezastavěný může být považován pozemek, na kterém je „drobná“ stavba, která nemá při dodání pozemku určující význam (zabetonovaná lavička, anténa, houpačka, plot, opěrná zídka, atd.), tj. zákazník nekupuje pozemek kvůli těmto stavbám, ale kvůli pozemku samotnému.

Stavební pozemek

Dodání nezastavěného pozemku bez stavebního povolení (nebo ohlášení), k jehož hranici byly pouze přivedeny inženýrské sítě, nepodléhá dle stávající právní úpravy zdanění.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš