Aktuality, nabídky a další ...

Novela zákona o účetnictví

5. červen 2015
kalkulačka

V Poslanecké sněmovně je ve druhém čtení Sněmovní tisk 398/0, jehož součástí je připravovaná novela zákona o účetnictví. Nově navržená úprava nám například přináší:

1. Zapracovává změny, které si vyžádala evropská směrnice.

2. Definici účetní závěrky - poprvé je v zákoně zapracována definice účetní závěrky. Účelem účetní závěrky je poskytovat informace pro ekonomická rozhodování externích uživatelů. Účetní závěrka je vodítkem pro účetní jednotky při volbě účetních metod a postupů a kritériem jejich správnosti.

3. Rozčlenění účetních jednotek na kategorie; mikro, malá a střední účetní jednotka je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje dvě z uvedených kritérií.

Velkou účetní jednotkou je taková, která k rozvahovému dní překračuje alespoň dvě kritéria pro střední účetní jednotku. Velkou účetní jednotkou je vždy i subjekt veřejného zájmu. Za subjekt veřejného zájmu je považován emitent cenných papírů na regulovaném trhu, úvěrové instituce, pojišťovny a zajišťovny, penzijní společnosti a zdravotní pojišťovny.

 

Aktiva celkem

Roční úhrn

čistého obratu

Průměrný počet

zaměstnanců

Mikro účet. jednotka

9,000.000 Kč

18,000.000 Kč

10

Malá účet. jednotka

100,000.000 Kč

200,000.000 Kč

50

Střední účet. jednotka

500,000.000 Kč

1.000,000.000 Kč

250

Mikropodniky jsou chráněny směrnicí EU a členské země jim nesmí přidávat žádné administrativní povinnosti nad rámec těch, které jsou ve směrnici definovány.

 

4. Sestavení účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro mikro a malé účetní jednotky; tyto nejsou povinny zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

5. Povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu pro střední a velké podniky. Tyto výkazy obsahují důležité informace pro uživatele účetních závěrek a jejich integrální součástí.

6. Omezení vyplácení dividend v případě vykazování výsledků vlastního výzkumu a vývoje v rozvaze. V rozvaze musí zůstat taková část nerozděleného zisku, kolik činí zůstatková hodnota neodepsaných výsledků vlastního výzkumu a vývoje.

7. Zprávy o platbách vládám – sestavují ji velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu z důvodu transparentnosti plateb odváděným vládám. Jedná se o účetní jednotky v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva. Ve zprávě budou uváděny platby přesahující za účetní období částku 100 000 Eur (2,600.000 Kč)

8. Úprava formulace událostí po rozvahovém dni. V účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce zřejmými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Pokud došlo k významným událostem mezi rozvahovým dnem, které nastaly až po rozvahovém dni, a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky významných událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky a neovlivňují rozvahu a výkaz zisku a ztráty.

9. Jednoduché účetnictví – je určeno pro velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku. Je umožněno pro spolky, odbory, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti a honební společenstva s hodnotou majetku do 1,5 mil Kč, výši příjmů do 3 mil. Kč, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš