Aktuality, nabídky a další ...

Roční účetní závěrka

10. leden 2015
stres při úč. závěrce

Ukázka z "Vnitřní směrnice"

1. Úvod

Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění je účetní závěrka CT s.r.o. (fiktivní firma) sestavována v souladu s § 18 a následujícími výše uvedeného zákona a na základě provedené inventarizace k rozvahovému dni, která je definována v zákoně o účetnictví v § 29 a v § 30. Inventarizací je ověřován stav majetku a závazků účetní jednotky. Výsledky inventarizací slouží k ověření, zda stav majetku a závazků vedený v účetnictví odpovídá skutečnému stavu.

2. Dodavatelské faktury

Do hospodářského výsledku roku 2014 musí být zaúčtovány všechny náklady za výkony, které se týkají roku 2014 z faktur došlých do 28. 2. 2015.

V rámci daňového přiznání DPH k 31. 12. 2014 se uplatní DPH na vstupu z daňových dokladů přijatých do 31. 12. 2014. Daňové doklady, které budou obdrženy po tomto termínu do 25. ledna 2015, a budou odkazovat na zdanitelné plnění 2014, budou zapsány do číselných řad na období 2014, avšak DPH na vstupu bude uplatněno v souladu s platnou legislativou v následujícím měsíci.

Daňové doklady obdržené po 25. lednu 2015, vztahující se ke zdanitelnému plnění roku 2014, budou zapsány do číselných řad pro rok 2015 a bude o nich účtováno na MD 383 a D 321. Paralelně k těmto dokladům budou vystaveny interní účetní doklady, které proúčtují příslušné výdaje do nákladů roku 2014, tzn. bude účtováno na MD účtů třídy 5 a D 383 do účetního období 2014.

Shrnutí: faktury, které přijdou do účetní jednotky po termínech uzavření účetní závěrky za měsíc prosinec a budou se týkat nákladů roku 2014 budou zaúčtovány následovně:

a) do ledna 2015 závazek

383/XXX   321/XXX

343/XXX   321/XXX

b) do prosince 2014 náklad (bez DPH)

5XX/XXX   383/XXX

Všechny doklady pro výše uvedené účtování do nákladů (bod b) budou předány vedoucí účetní, která je zodpovědná za zpracování těchto dokladů. Dle rozhodnutí vedení společnosti budou zpracovány v průběhu měsíce února.

Sestavy za měsíc leden 2015 budou k archivaci vytištěny s počátečními stavy k 1. 1. 2015 dle předběžné roční závěrky a opravy počátečních stavů na definitivní stavy k 1. 1. 2015 budou promítnuty do sestav až po posledních dodatcích účetních dokladů do měsíce prosince 2014, tj. období březen 2015.

3. Odběratelské faktury

Do 31. 12. 2014 musí být vyúčtovány všechny tržby za výkony roku 2014, kde je povinnost do 15 dnů, dle zákona o DPH, vystavit daňový doklad. To znamená, bude-li datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12. 2014, musí být poslední datum vystavení faktury nejpozději 15. 1. 2015.

Toto opatření se týká i všech opravných daňových dokladů (dobropisů), které se vztahují k fakturám roku 2014 a jejich výše je známá. To znamená, že všechny opravné daňové doklady musí být vystaveny nejpozději do 15. 1. 2015, s datem uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12. 2014, a v číselné řadě roku 2014.

Pokud by expedice byla nucena vystavit opravný daňový doklad po tomto datu, bude každý takový doklad vystavovat pouze po konzultaci s vedoucí účtárny.

V případě oprávněnosti takového dokladu bude účtováno prostřednictvím účtu na MD 31X a D 388. Paralelně k tomuto dokladu bude vystaven interní účetní doklad, který proúčtuje příslušné snížení tržeb do roku 2014, tzn. bude účtováno na MD účtů třídy 388 a D 60X do účetního období 2014.

Za správnost fakturace roku 2014 zodpovídá vedoucí expedice.

V případě významných pohledávek (Kč 100.000,00) po lhůtě splatnosti nad 15 kalendářních dnů, odpovědný pracovník účtárny na pozici zápočtů zajistí v termínu do 28. 2. 2015 uznávací dopisy ze strany dlužníků.

Obchodním partnerům LS s.r.o., Byx s.r.o, JA-L a.s., budou vystaveny uznávací dopisy na odsouhlasení zůstatků všech pohledávek a závazků k 31. 12. 2014. Zajistí odpovědný pracovník účtárny na pozici zápočtů v termínu do 28. 2. 2015.

K vykázaným platbám na účtech dodavatelů a odběratelů musí být zaúčtovány faktury. Haléřové rozdíly vzniklé na těchto účtech musí být rovněž vyúčtovány k tíži nákladů nebo ve prospěch výnosů roku 2014. Účetní doklad vystaví pracovník účtárny na pozici zápočty...


© 2013 • Vladimír Lukáš