Aktuality, nabídky a další ...

inventura

 

Inventarizace majetku a závazků není dobrovolná, ale je stanovena zákonem

8. listopad 2020

Společně s ubýváním světla a krátícími se dny začíná každá účetní připravovat účetní závěrku účetní jednotky. Pro její zdárný průběh je nutno inventarizovat veškerý majetek a závazky dané účetní jednotky. Účetní jednotka má tuto povinnost stanovenou v zákoně 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Tedy provedení inventarizace nezávisí na rozhodnutí každé účetní jednotky, ale tato povinnost je zákonná.

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění ukládá účetním jednotkám v § 6 odstavci 3 povinnost inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a 30. („Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a 30.“).

Tentýž zákon v § 8 odstavci 4 definuje průkaznost účetnictví a to následovně: „Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci. Znamená to, že pokud by účetní jednotka neprovedla inventarizaci, její účetnictví by nebylo průkazné.

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění ve své páté části, která je věnována inventarizaci majetku a závazků, v § 29 a §30 stanoví účetním jednotkám základní požadavky na inventarizace majetku a závazků, současně stanoví kdy a jak by inventarizace měly probíhat. § 29 v odstavci 1 uvádí: „Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou, nebo mimořádnou.“ Zákon definuje periodickou a průběžnou inventarizaci, vyjmenovává náležitosti inventurního soupisu a také stanoví, jak se vypořádají zjištěné inventarizační rozdíly a kdy se vyúčtují.

Účetní jednotky mají povinnost dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v § 31, odstavec 2, písm. b) uchovávat inventurní soupisy po dobu 5 let.

Další právní předpisy, které upravují inventarizace jsou:

  • pro vybrané účetní jednotky, které postupují v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a účetními standardy č. 701–710, vyhláška č. 411/2017 Sb., která byla novelizována vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.
  • pro podnikatelské subjekty vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy a to ČÚS 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob a ČÚS 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
  • pro subjekty, kde hlavním předmětem činnosti není podnikání (neziskovky) vyhláška č. 504/2002 Sb. a České účetními standardy č. 403 – Inventarizační rozdíly

 

V minulosti do roku 1992 zde byla vyhláška Federálního ministerstva financí č. 155/1971 Sb., o inventarizaci hospodářských prostředků, jejíž platnost byla zrušena nabytím účinnosti zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

Pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou, tedy neúčtují dle zákona o účetnictví, ale vedou daňovou evidenci dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu § 7b, platí ustanovení § 7b odstavce 4, který stanoví povinnost zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede poplatník (OSVČ) zápis a o případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Můžeme tedy říci, že i v tomto případě je třeba inventarizovat majetek a dluhy (závazky), neboť jak lze zjistit skutečný stav majetku a dluhů jinak než inventarizací.

Účetní jednotka i poplatník vedoucí daňovou evidenci mají povinnost inventarizovat svůj majetek a závazky (dluhy).

Na základě provedené inventarizace následně sestavená účetní závěrka splňuje požadavky zákona o účetnictví a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Na jejím základě potom může osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí.

Současně řádně a dobře provedená inventarizace majetku a závazků dává majitelům jistotu, že jejich majetek je chráněn, neboť vedle sestavení účetní závěrky je dalším z hlavních cílů inventarizace i ochrana majetku vlastníků, tedy např. zřizovatelů, společníků a akcionářů.

Novela zákona 235/2004 Sb. o DPH od 1.7.2017 zavedla vyrovnání odpočtu daně a úpravu odpočtu u nedoložených případů zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku. Vyrovnání (vrácení původního odpočtu) se vztahuje k obchodnímu majetku (manko na zásobách, drobný majetek – uplatnění odpočtu v minulosti ve lhůtě 3 let). Úprava (původního odpočtu) bude použita v případě manka na dlouhodobém majetku, u něhož byl uplatněn odpočet v minulosti ve lhůtě 5 let. Vrácena by měla být ta část uplatněného odpočtu, která „zbývá“ do celé lhůty, tj. 5 let.

Inventury mohou odhalit rozdíl mezi účetní hodnotou a reálnou hodnotou. Například z porovnání účetního a reálného stavu majetku a závazků účetní jednotky, byla zjištěna inventurou hodnota reálného majetku ve výši 3 milióny korun, oproti účetnímu stavu, vykázanému ve výši 9 miliónů korun.

Mimo výše uvedené skutečnosti, tj. inventarizace majetků a závazků k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou, musí být provedena inventarizace před uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti, dle zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce § 254.

Inventarizace musí být provedena i pokud dochází k zániku dohody, převedení zaměstnance na jinou práci, jiné pracoviště a při skončení pracovního poměru. Pokud inventarizace není provedena, odpovídá zaměstnanec za případný zjištěný schodek nebo manko při nejbližší inventarizaci na jeho původním pracovišti. Tuto inventuru můžeme považovat za mimořádnou inventuru.

Neuplatnila-li účetní jednotka uzavření hmotné odpovědnosti, zamezila možnosti náhrady škody, což vede k vyrovnání nebo úpravě původně uplatněného odpočtu daně při nedoložení zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš