Aktuality, nabídky a další ...

Schválení a zveřejnění účetní závěrky

17. květen 2018
kalkulačka

 

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy v platném znění.

Za okamžik vyhotovení účetní závěrky je považován den, kdy je skutečně účetní závěrka vyhotovena; není dnem podpisu statutárního zástupce, ale dnem, kdy účetní vypracovala účetní závěrku, např. 28. února 2018. Období, kdy je účetní závěrka sestavována je důležité zvláště z pohledu nové definice významnosti v účetní závěrce § 19, odst. 7. Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi.

Nutnost vyjádření se k případným významným událostem, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, v příloze účetní závěrky. (nutno stanovení významné položky ve vnitropodnikové směrnici)

Za okamžik sestavení účetní závěrky je považován den, kdy statutární zástupce skutečně podepíše účetní závěrku (podpisy na výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ÚZ. Tento datum není datem odevzdání daňového přiznání. Jednatel společnosti podepíše účetní závěrku třeba 2. března 2018; na finanční úřad je odevzdána 31. března 2018.

Představenstvo akciové společnosti má povinnost svolat valnou hromadu (VH) alespoň jednou za účetní období, pokud neurčí stanovy jinak (§ 403 odst. 1 ZOK). Řádnou účetní závěrku projedná VH nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (§ 403 odst. 1 ZOK).

§ 421 odst. 2 písm. g a h) ZOK zahrnuje do působnosti VH schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky a dále rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát.

Jednatel společnosti s ručením omezeným má povinnost svolat VH alespoň jednou za účetní období, dle § 181 odst. 1 ZOK. Řádnou účetní závěrku projedná VH nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (§ 181 odst. 2 ZOK).

§ 190 odst. 2 písm. g) ZOK zahrnuje do působnosti VH schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky a dále rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát.

VH, na které bude účetní závěrka schválena, se musí uskutečnit nejpozději do 30. 6. následujícího roku. VH schválí závěrku, účetnictví je uzavřeno a nelze jej otevřít a provádět jakékoliv opravy. V případě, že účetní závěrka obsahuje chyby, VH ji neschválí, pouze projedná a chyby je možno opravit do 31.12. následujícího roku. Poté bude účetnictví uzavřeno a opravy lze provádět pouze v souladu s platnou legislativou prostřednictvím účtů 4. účtové třídy a opravy výkazu Rozvaha – minulé období včetně popisu v Příloze účetní závěrky.

 

    Zákon o účetnictví v § 21a ukládá účetním jednotkám povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu, nedodrží-li tuto povinnost dopustí se účetní jednotka správního deliktu, za který může být postihnuta finanční sankcí:

  • dle zákona o přestupcích až 50.000 Kč
  • dle zákona o veřejných rejstřících až 100.000 Kč.

    V případě opakovaného nezveřejňování může rejstříkový soud:

  • zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací
  • statutární orgán právnické osoby porušuje péči řádného hospodáře
  • za určitých okolností může být trestným činem dle § 254 trestního zákoníku (Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění).

V rámci přechodných ustanovení zákona o účetnictví jsou této povinnosti podřízeny i neziskovky, např. spolky, SVJ. Od 1.1.2016 neauditované malé a mikro účetní jednotky nejsou povinny zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (zveřejnění výkazu Rozvaha a Přílohy účetní závěrky).

Účetní jednotky zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních předpisů do 30 dnů, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne (31.12. následujícího roku) zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš