Aktuality, nabídky a další ...

Jak účtovat technické zhodnocení pozemku?

26. duben 2018
chodník

 

Pozemek lze definovat jako část zemského povrchu odděleného od sousedních částí hranicí správní, popřípadě katastrálního území, hranicí vlastnickou, užívací nebo hranicí druhů pozemků.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. zahrnuje pozemky do § 7 - dlouhodobý majetek. Jsou zařazeny do položky B.II.1.1. Pozemky. Tato položka obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (§ 9 odst. 5). Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách "B.II.1.2. Stavby", "B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů" a "B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek" podle odstavce 6 písm. a).

Směrná účtová osnova zařazuje pozemky do účtové skupiny 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný; účet 031.

Český účetní standard č. 13 – dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, bod 5 Postup odpisování uvádí v 5.3. "O technickém zhodnocení se neúčtuje v případě pěstitelských celků trvalých porostů, dospělých zvířat a jejich skupin a majetku v účtové skupině 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný." Tedy legislativa nám říká, že o technickém zhodnocení pozemku se neúčtuje. Lze říci, že u pozemků technické zhodnocení není a nikdy se o něm neúčtovalo.

Jak se tedy vyrovnat s úpravou pozemků, jak o ní účtovat? V případě, že je třeba provést komunikaci, chodníky – pokud se jedná o zámkovou dlažbu v obrubníku, parkoviště, zpevněné plochy z betonu či asfaltové, hřiště, z louky vybudovat golfové hřiště. Všechny tyto vyjmenované změny představují stavbu a také s tím souvisí i udělení souhlasu správních orgánů s jejím provedením.

Účetní předpisy související s realizací stavby, známe a mám za to, že dle nich i účtujeme. Dokončenou stavbu lze odepisovat dle platné odpisové skupiny, pravděpodobně bude zatříděna do skupiny 5 s dobou odpisování 35 let.

Budeme-li realizovat stavbu komunikací nebo budovy, bude určitě její součástí i bezprostřední okolí této stavby a vše co souvisí s úpravou staveniště vstoupí do hodnoty této pořizované stavby.

Budeme-li muset upravit pozemky například vysypáním štěrkových chodníků bez zpevněných obrubníků, nejedná se v tomto případě o stavbu, ale o provozní výdaje související s vlastnictvím pozemků. Obdobným způsobem lze postupovat v případě osázení travnaté plochy ozdobnými rostlinami nebo umístěním skalky. Koordinační výbor z 19.3.1997, viz bulletin KDP 2/1997 – tráva, stromy, keře, kamenité chodníčky jsou provozním nákladem bez časového rozlišení.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš