Aktuality, nabídky a další ...

Potřebujeme vlastní účetní směrnice?

10. duben 2018
tiskopisy

 

Účetní jednotka si má stanovit svá vlastní pravidla pro zpracování účetnictví. V zákoně o účetnictví tato povinnost není uvedena, není stanovena ani ve vyhlášce ani v účetních standardech. Pokud účetní jednotka nebude mít vlastní účetní směrnice, bude to problém?

Vnitropodnikové účetní směrnice jsou pravidla stanovená pro zpracování účetnictví včetně popisu organizace, podmínek, povinností, odpovědností a pravomoci v jednotlivých pracovních činnostech. Směrnice by se měly stát součástí běžné činnosti účetní jednotky, měli by se jimi řídit jednotliví zaměstnanci na jednotlivých pracovních pozicích. Zákonné předpisy je nenařizují, ale pouze se na ně odvolávají, např. zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, ve znění platných předpisů.

Pokud účetní jednotka nebude mít vlastní účetní směrnice, nebude to problém. Nebude za to postihována od subjektů provádějících kontrolní činnost, ale ponese těžké břemeno důkazních prostředků.

Kvalitně vypracované vnitropodnikové směrnice umožní snadněji provádět vnější i vnitřní kontrolu hospodaření a účetnictví jak ze strany auditorů, daňových poradců, tak i finančního úřadu, pro které jsou vnitropodnikové směrnice znakem důvěryhodnosti. Směrnice účetní jednotky demonstrují její zájem na tom, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz a vedení účetnictví bylo správné, úplné a průkazné.

Praxe potvrzuje skutečnost, že pokud jsou při kontrole účetnictví předloženy dobře zpracované vnitřní směrnice, probíhá kontrola daleko rychleji a plynuleji. Správné odůvodnění zvoleného postupu pomocí směrnice může zabránit i případným sankcím.

Zákonné předpisy určují pouze obecná pravidla. Tyto pravidla si účetní jednotka sama implementuje do svých vnitřních směrnic a tímto způsobem zapracovává zákonné předpisy na konkrétní podmínky, které jsou pro každou účetní jednotku specifické.

Při zpracování účetnictví je třeba se řídit mnoha zákony a vyhláškami, je to například Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, vyhláška 500/2002 Sb. a České účetní standardy.

Sestavení vnitřních účetních směrnic je proces, který vzniká napříč organizační strukturou účetní jednotky, a po svém dokončení představuje jeden z nástrojů pro vnitřní řízení. Dalším úkolem vnitřních směrnic je také stabilizace účelného způsobu řízení a organizace práce, vymezení odpovědnosti, stanovení pravomocí a povinností.

Úkolem vnitropodnikové směrnice je:

  • rozpracovat jednotlivé činnosti a procesy účetní jednotky tak, aby bezproblémově fungovaly řídící vztahy a byla pojmenována a dána konkrétní odpovědnost zaměstnancům;

  • upravit veškeré činnosti firmy ve vztahu k právním předpisům a definovat typické činnosti, které jsou pro účetní jednotku specifické;

  • konkretizovat a stanovit sazby a limity dle platných právních předpisů pro účetní jednotku.

 

 

© 2013 • Vladimír Lukáš