Aktuality, nabídky a další ...

Než bude konec roku...

16. prosinec 2016
soumrak

 

Jak světla ubývá, tak se začíná objevovat taková nedefinovatelná postava, která nabývá mohutnosti dle velikosti našich obav a nazývá se účetní závěrka. Nechci v tomto předvánočním čase vzbuzovat u Vás kolegyně a kolegové obavy z toho co nás čeká...

Pravdou je, že nás čeká mnoho nového souvisejícího s účetní závěrkou 2016, jak říká moudrá kniha všechno má svůj čas, tedy je i čas sestavení účetní závěrky a pevně věřím, že nás nikdo nenechá v pochybnostech při jejím řádném sestavení. Určitě to nebudou Metodické aktuality Svazu účetních, které nám pomohou zdolat různá nová ustanovení.

Chtěla bych se poohlédnout za třídenním školením, které pořádala KCÚ v Bořeticích. Získali jsme informace k novelám DPH, DP a daňového řádu na další období. Může nás těšit, že stejně jako účetní jsou zaneprázdněni svou prací i poslanci ve sněmovně a předpoklad platnosti novel níže uvedených zákonů je odhadováno na 1. dubna 2017.

 

Několik postřehů o DPH

 • § 101 a) ukládá povinnost poplatníkovi předávat daňová přiznání k DPH, KH a souhrnná hlášení pouze v elektronické podobě, pokud není podání ve správné struktuře, projeví se nepropustná chyba a podání jako by nebylo a současně nastupují sankce za jeho nepodání. Proto raději kontrolujte datové schránky, kde lze nalézt informaci, zda podání bylo přijato, či nikoliv.
 • od 1. prosince 2016 se snížila sazba DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %;
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (prodej dlužníka v dražbě, poskytnutí pracovní síly ve stavebnictví);
 • nový přístup k leasingu, upřesnění místa plnění v § 10
 • novela (sněmovní tisk 873) definuje obchodní majetek. Obchodní majetek je definován jinak v zákonu o DPH, jinak v dani z příjmu;
 • zrušeno zvláštní řešení společnosti (původně sdružení) – např. §§ 4a, 73 …
 • zpřesnění povinnosti přiznat daň u přijatých plateb k nejasnému účelu – nový § 20a;
 • nová povinnost vrátit odpočet, pokud ho plátce uplatnil v plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl - § 77/2/c – obdobně postup u dlouhodobého majetku – nový § 78 e;
 • nespolehlivá osoba – poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou - § 106 aa.

 

Daň z příjmu

 • dle rozhodnutí Ústavního soudu (Plénum ÚS 18/15) se ruší § 4 (3) – nedaní se důchody při příjmu z § 6, § 7 a § 9 přesáhne-li částku 840.000 Kč ;
 • změna u solárních elektráren s výkonem do 10 kWh – není třeba licence, přemístění z §7(1)c do § 10(1)a
 • uplatnění slevy 5 000 na poplatníka (FO) za zařízení pro EET, pokud bylo použito "v ostré verzi" (2016 pouze u pohostinství a hotelnictví); v praxi to znamená základ daně 199.000 Kč;
 • nový § 38x až § 38ze – prokázání příjmů u majetku nad 5 000 000,00 Kč (doporučení přečíst důvodovou zprávu k tomuto zákonu, tj. sněmovní tisk 504 !!!)
 • nemajetkový prospěch - § 4a – pouze u přímých pokrevních příbuzných osvobozeno; v ostatních případech od téhož poplatníka nepřesáhnou-li ve zdaňovacím období částku 100.000 Kč, pokud ano, daní se dle § 10.
 • půjčka s.r.o:
  1. společník pokud není zaměstnanec – § 4 a
  2. společník a jednatel - § 6 (9) v
  3. jednatel § 6 (9)v
  4. společník je zaměstnanec § 6(9)v

  V případě bodu b – d je rozdíl dodaněný přes mzdy + SP + ZP.

 • půjčky společníka do společnosti Koordinační výbor 452 z 22.4.2015 – lze nulový úrok
 • pokud je společník a zároveň jednatel, může pracovat bezúplatně;
 • je-li pouze jednatel, měl by pracovat za odměnu. Pokud není odměna, je třeba dodanit na ř. 30 DPPO a následně odpočíst částku na ř. 112. Otázkou je výše odhadnuté mzdy a doložení odpočtu. Viz Koordinační výbor 468/16/12/2015 – daňové důsledky;
 • vzhledem k možnosti uzavřít v obchodní smlouvě dobu promlčení jinak (1 - 15 let), než uvádí OZ, potom je nutno tuto skutečnost zapracovat do vnitřních směrnic – problém při stanovení opravných položek k pohledávkám. Dle OZ promlčecí lhůta 3 roky, možnost vytvořit opravnou položku k pohledávce viz zákon o rezervách § 8a 30 měsíců.

 

Změna daňového řádu

 • prolomení mlčenlivosti § 52 nový odstavec 6
 • daně bude možno uhradit platební kartou
 • změna prodloužení splátkového období
 • v případě platby kartou je stanoven okamžik platby § 166
 • § 238 (5,6) – správce daně oznámí příslušnému orgánu veřejné moci skutečnosti zjištěné při své činnosti nasvědčující naplnění podmínek stanovených jinými právními předpisy pro zrušení a) právnické osoby, b) živnostenského oprávnění nebo c) pozastavení provozování živnosti nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován správcem daně;
 • pořádkovou pokutu podle § 247 (1) lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání;
 • daňovému subjektu náleží úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně ode dne následujícího po uplynutí do 4 měsíců od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet viz § 254a (1,2).

 

A na závěr pár postřehů odjinud

Do datové schránky nechodíme, neboť když jsme do ní vstoupili, vždy jsme nalezli nějakou pokutu...

Správce daně subjektu. Daň z příjmu není trhací kalendář – výzvy nelze dávat do nekonečna.

Zdvořilostní urgence, přestože jste ji tak nazval, nebyla napsána zdvořilostně.

 

Nepropadejte beznaději, neboť po novém roce bude světla přibývat a s ním také budou přicházet nové poznatky a zkušenosti. Možná i naše obava z nového a neznámého ve světle nových informací se rozplyne a budeme spokojeně ukládat účetní závěrku 2016 k archivaci.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš