Aktuality, nabídky a další ...

Účetní závěrka 2016 v novém

11. listopad 2016
kalkulačka

 

Ještě před nedávnem jsme pociťovali obavy, jak to zvládneme, když se objevilo kontrolní hlášení a zda si budeme moci dovolit alespoň pár dní dovolené. Přišlo léto a s ním také prožití vytoužené dovolené a krátké dny s dlouhými večery dávají na srozuměnou, že se pomalu přibližuje konec roku a s ním přichází starosti s účetní závěrkou.

Pokusme se alespoň stručně shrnout, co nového nám přináší novela zákona o účetnictví platná od 1. ledna 2016 pro obchodní společnosti:

 • Obchodní společnosti dle §1 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (tj. osobní společnost); společnost s ručením omezeným a akciová společnost (tj. kapitálová společnost); evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.
 • K 31. 12. 2015 je nové zařazení účetních jednotek (ÚJ) dle daných kritérií na mikro ÚJ, malá ÚJ, střední ÚJ a velká ÚJ (viz §1b zákona o účetnictví)
 • Bilanční kontinuita – povinnost dodržet návaznost konečných a počátečních zůstatků rozvahových účtů mezi navazujícími účetními obdobími (viz. ČÚS č. 24 srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.
 • Oceňování reálnou hodnotou (§ 27 zákona o účetnictví) u nabytého cenného papíru počínaje rokem 2016
 • Součástí účetní závěrky i nadále zůstává provádění inventarizací v souladu s § 29 a § 30 zákona o účetnictví; povinnost prokázání provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.
 • Test, zda malá ÚJ podléhá auditu – aktiva 40,000.000 Kč; úhrn čistého obratu 80,000.000 Kč; průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50 (viz § 20 zákona o účetnictví)
 • Definice účetní závěrky – poprvé je definován účel účetní závěrky. Účelem účetní závěrky je poskytovat informace pro ekonomické rozhodování uživatelů účetní závěrky.
 • Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty
 • § 18 odst. 2 zákona o účetnictví ukládá obchodním společnostem, které patří do kategorie střední a velké, zahrnout do účetní závěrky přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
 • Rozvaha v plném rozsahu je sestavována velkou ÚJ, střední ÚJ, malou a mikro ÚJ ( malá a mikro pouze pokud mají povinnost auditu). V případě, že malá a mikro účetní jednotka není auditovaná, může sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu. Malá ÚJ ve zkráceném rozsahu – rozšířená verze; mikro ÚJ ve zkráceném rozsahu – základní verze.
 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky a sestavuje ji vždy účetní jednotka, která je obchodní společností, bez ohledu na to do které kategorie je zařazena.
 • Příloha účetní závěrky (PÚZ) je sestavována v plném rozsahu u velkých ÚJ (viz § 39, § 39b, §39c vyhl. Č. 500/2002 Sb.). Střední ÚJ sestavuje PÚZ v plném rozsahu (viz §39, §39b vyhl. 500/2002 Sb.). Malá ÚJ a Mikro ÚJ podléhající auditu v plném rozsahu (viz § 39, § 39a vyhl. 500/2002 Sb.). Malá ÚJ a Mikro ÚJ nepodléhající auditu ve zkráceném rozsahu (viz § 39 vyhl. 500/2002 Sb.)
 • Události mezi rozvahovým dnem a okamžiky sestavení účetní závěrky - § 19, odst. 5 a 6 zpřesňuje ustanovení o významných událostech, o kterých se ÚJ dozvěděla až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.
 • Zveřejňování účetní závěrky - § 21 a zákona o účetnictví – malé ÚJ a mikro ÚJ nemající povinnost auditu výkaz zisku a ztráty nemusí zveřejňovat, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš