Aktuality, nabídky a další ...

Daňová přiznání DPH, splatnost a povinná elektronická podání

27. únor 2016
kalkulačka

V roce 2016 vyplývají v návaznosti na daňový řád pravidla pro podání daňového přiznání a splatnost daně z § 101 a § 101b zákona o DPH.

Z § 101 zákona o DPH vyplývají obecná ustanovení o daňovém přiznání. Podle § 101 odst. 1 zákona o DPH je daňové přiznání povinen podat zejména plátce a identifikovaná osoba, a to v návaznosti na daňový řád do 25 dnů od skončení zdaňovacího období. Osoba, které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném daňovém dokladu, a osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH, a to v souvislosti s neodesláním zboží do jiného členského státu, mají povinnost přiznat daň do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, kdy jim tato povinnost vznikla.

Z § 101 odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že lhůty podle předchozího odstavce 1 nelze prodloužit. Podle § 101 odst. 3 zákona o DPH je plátce povinen podávat i nulové daňové přiznání, jestliže mu nevznikla v příslušném zdaňovacím období povinnost přiznat daň. Podle § 101 odst. 4 zákona o DPH tato povinnost nevzniká plátci, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, a podle § 101 odst. 5 zákona o DPH nemá tuto povinnost ani identifikovaná osoba.

Z § 101b zákona o DPH vyplývají zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a splatnosti daně. Z § 101b odst. 1 zákona o DPH vyplývají pravidla pro podávání přiznání plátce v úpadku. Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Podle § 101b odst. 2 zákona o DPH je plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely DPH za společnost, povinen uvést ve svém daňovém přiznání plnění s nárokem na odpočet daně a daň ze své činnosti a plnění s nárokem na odpočet daně a daň z činnosti celé společnosti.

V návrhu novely zákona o DPH, která je součástí doprovodného zákona projednávaného v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, bylo s navrhovanou účinností od 1. 1. 2016 zakotveno nové znění § 101a zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že zákon o evidenci tržeb i uvedený doprovodný zákon nebyly do konce roku 2015 Poslaneckou sněmovnou PČR schváleny, bude posunuta i účinnost nového znění § 101a zákona o DPH na pozdější dobu, a to v návaznosti na definitivní schválení uvedených právních předpisů.

Podle § 101a zákona o DPH budou povinni všichni plátci podávat elektronicky daňové přiznání i dodatečné daňové přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení, přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. Tato povinnost vyplývá i ze současného znění zákona o DPH.

Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se budou také nadále podávat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Uvedená podání bude možno učinit elektronicky pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky či dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu. Nebudou-li mít uvedená podání předepsaný formát či strukturu, budou podle navrhovaného novelizovaného znění § 101a zákona o DPH neúčinná.

V souvislosti se zavedením druhé snížené sazby DPH se od 1. 1. 2015 nezměnila struktura řádků daňového přiznání. Pro rok 2015 byl používán tiskopis přiznání k DPH vzor č. 19, který byl zveřejněn na webových stránkách finanční správy začátkem ledna 2015 a poprvé se použil pro podání přiznání za leden 2015 či první čtvrtletí 2015. Tento tiskopis bude používán v návaznosti na tiskopis kontrolního hlášení i pro rok 2016

© 2013 • Vladimír Lukáš