Aktuality, nabídky a další ...

pero

Další změny novely zákona o účetnictví

19. leden 2016

K 31. 12. 2015 bychom měli testovat, do které kategorie účetních jednotek nebo skupiny účetních jednotek, patří naše účetní jednotka. Zákon nám definuje účetní jednotky jako:

 • Mikro účetní jednotka
 • Malá účetní jednotka
 • Střední účetní jednotka
 • Velká účetní jednotka, za kterou je vždy považován subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka.

Obdobně jsou definovány i skupiny účetních jednotek jako:

 • malá skupina účetních jednotek
 • střední skupina účetních jednotek
 • velká skupina účetních jednotek.

Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka nebo skupina účetních jednotek překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty podle § 1b a 1c, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky nebo skupinu účetní jednotky, podle které je stanoven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.

Příklad:

K 31. 12. 2015 dosáhla účetní jednotka následujících hodnot:

 • aktiva celkem (netto)  43,643.750,00 Kč
 • roční úhrn čistého obratu  4,510.452,00 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců   6

Účetní jednotka nepřekročila 2 z uvedených hraničních hodnot a bude zařazena do kategorie mikro účetní jednotky. Test bude proveden opět k 31. 12. 2016.

Za okamžik sestavení účetní závěrky je považován den, kdy statutární zástupce skutečně podepíše účetní závěrku (podpisy na výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloze ÚZ). Tento datum není datumem odevzdání daňového přiznání. Jednatel společnosti podepíše účetní závěrku 2. března 2016; na finanční úřad je odevzdána 31. března 2016.

Za okamžik vyhotovení účetní závěrky je považován den, kdy je skutečně účetní závěrka vyhotovena; není dnem podpisu statutárního zástupce, ale dnem, kdy účetní vypracovala účetní závěrku, tj. 29.  února 2016. Období, kdy je účetní závěrka sestavována je důležité zvláště z pohledu nové definice významnosti v účetní závěrce §19, odst. 7. Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi.

V této souvislosti dochází k novelizaci § 19, odst. 5 a 6, kde se uvádí:

5) V účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

6) V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce.

Pro účetní jednotku zde vyplývá povinnost stanovit si ve vlastní směrnici hodnotu významné položky. Významnou položku je možné stanovit výpočtem, kde bude zvolena základna, která je nejstabilnější a uvede se % tohoto základu.

Pokud události vzniknou do 31. 12. je nutno o nich účtovat; např. škodní událost z listopadu 2015, budu účtovat o dohadné položce, obdržím-li v lednu dopis od pojišťovny s přesnou výší náhrady škody, musím účtovat o skutečné náhradě, nikoliv o dohadných položkách. Vzniknou-li události po 1. 1.  musím je popsat v příloze účetní závěrky. 

Je-li tedy účetní závěrka sestavena dne 2. března 2016 a 10. března 2016 obdrží účetní jednotka informaci, že v rozporu s běžně používanou technologií vyrobila v roce 2015 své výrobky, které musí nahradit novými v hodnotě stanovené významné položky, dle § 19 zákona o účetnictví, tato informace nebyla účetní jednotce známa v období mezi rozvahovým dnem a dnem, kdy se sestavuje účetní závěrka. Bude-li však den, kdy se sestavuje účetní závěrka stanoven na 12. března 2016, potom musí tuto skutečnost účetní jednotka v souladu s § 19 popsat v příloze účetní závěrky. Neboť neuvedení této skutečnosti by mohlo ovlivnit úsudek uživatele účetní jednotky.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 ze dne 17. 12. 2015 byly zveřejněny ČÚS, které navazují na novelu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a novelu vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele. Je zde uveden nový standard  – Český účetní standard pro podnikatele č. 024 Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy při sestavení účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2016 k dosažení souladu používání účetních metod účetními jednotkami při:

 • převodu konečných zůstatků rozvahových položek do počátečních zůstatků rozvahových položek
 • vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro zajištění srovnatelnosti výše těchto položek za běžné a minulé účetní období podle § 4 odst. 5 vyhlášky.

Převodový můstek uvedený ve standardu formou tabulek převádí jednotlivé položky výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Položky účetní závěrky platné k 1. lednu 2016 jsou označeny nové, položky k 31. prosinci 2015, které jsou srovnatelné, jsou označeny stávající.

Vzhledem ke skutečnosti, že dochází pouze ke změnám v názvech účtových skupin a nejsou měněny číselná označení jednotlivých účtů, neobsahuje tento účetní standard převodový můstek mezi jednotlivými účty.

© 2013 • Vladimír Lukáš