Aktuality, nabídky a další ...

Změny v zákoně o účetnictví v roce 2016

29. říjen 2015
kalkulačka

Dne 10. 9. 2015 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. novela zákona o účetnictví, která nabývá účinnosti 1. 1. 2016.

Kromě změny zákona o účetnictví novela mění také:

 • zákon o daních z příjmů (částečně již pro rok 2015)
 • zákon o rezervách (částečně již pro rok 2015)
 • zákon o auditorech

 

Hlavní změnou v novele je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Do zákona se znovu vrací režim jednoduchého účetnictví a zavádí se povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám pro velké účetní jednotky (kategorizace viz. níže).

V současné době můžeme říct, že jsou účetní jednotky rozděleny na tři kategorie: emitenty CP na regulovaném trhu (§19); malé a střední jednotky, které překračují limit počtu zaměstnanců a obratu a ty, které tyto limity nesplňují a tudíž mají možnost volby zjednodušeného podvojného účetnictví.

 

Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016

 • mikro účetní jednotka (nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot – 9 000 000 Kč aktiva celkem, 18 000 000 Kč roční úhrn čistého obratu, 10 průměrný počet zaměstnanců)

 • malá účetní jednotka (není mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot – 100 000 000 Kč aktiva celkem, 200 000 000 Kč roční úhrn čistého obratu, 50 průměrný počet zaměstnanců)

 • střední účetní jednotka (není mikro ani malou účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot – 500 000 000 Kč aktiva celkem, 1 000 000 000 Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců)

 • velká účetní jednotka ( překračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot – 500 000 000 Kč aktiva celkem, 1 000 000 000 Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců).

 

Novinky v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016

 • znovuzavedení jednoduchého účetnictví (§ 13b a § 1f). Na fyzické osoby se úprava jednoduchého účetnictví nevztahuje – tyto nadále mohou pro daňové účely vést daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů popř. vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (nepodléhají-li auditu).

 • sankce pro jednoduché účetnictví (§ 37a odst. 4) – pokuta 100 tis. Kč (např. za to, že jednoduché účetnictví není vůbec vedeno) a pokuta 50 tis. Kč (např. za neuschovávání účetních záznamů nebo za nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích). Stávající sankce – např. pokuta dle § 37a ve výši 6 % hodnoty aktiv za nevedení účetnictví či 3 % hodnoty aktiv za nezveřejnění účetní závěrky či výroční zprávy - se nemění.

 • zavedení povinnosti pro obchodní společnosti, jsou-li střední či velkou účetní jednotkou, sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu (§ 18 odst. 2) – dosud byl (kromě vybraných účetních jednotek) sestavován dobrovolně.

 • rozšíření okruhu účetních jednotek s povinným auditem, které musí vyhotovovat výroční zprávu podle § 21 o svěřenské fondy

 • účetní závěrku musí nadále zveřejňovat účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku. Nově musí účetní závěrku (v případě účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví přehled o majetku a závazcích) zveřejňovat účetní jednotky zapsané v jakémkoli rejstříku (např. tedy i spolky zapsané v rejstříku spolků) - § 21a odst. 2 a 4.

 • zavedení lhůty pro zveřejnění účetní závěrky, nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky (§ 21a odst. 2 a 4). Pro účetní jednotky s povinným auditem zůstává 30denní lhůta od jejího ověření auditorem resp. od jejího schválení.

Na novelu zákona o účetnictví pochopitelně navazují změny prováděcích vyhlášek (např. novela prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 250/2015 Sb.) popř. i Českých účetních standardů.

 

V části měnící zákon o daních z příjmů přináší novela kromě zrušení zřizovacích výdajů ještě tyto změny:

 • mikro účetní jednotky nebudou cenné papíry dle § 27 oceňovat reálnou hodnotou a proto u nich bude při prodeji cenného papíru daňovým nákladem pořizovací cena cenného papíru (bez ohledu na výši výnosu), a to dle nového písm. zy) vloženého do § 24 odst. 2 – tato úprava se ovšem bude vztahovat jen na právnické osoby.

 • účtování dílčích plateb příspěvků na likvidaci solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013. Novelou zákona o rezervách (viz dále) je upravena tvorba rezervy na likvidaci solárních panelů. Tato tvorba rezervy nebude daňovým nákladem (§ 24 odst. 2 písm. i)) a podle § 25 odst. 1 písm. zr) nebude ani dílčí platba příspěvku daňovým nákladem. Snížení základu daně o vytvořenou rezervu bude provedeno prostřednictvím § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10. a při rozpuštění této rezervy se základ daně zvýší podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 20. Jde tedy o řešení odlišné od období roku 2014 (viz vyjádření Finanční správy ze dne 19.5.2015 dostupné zde) a lze jej použít již za období roku 2015.

 

V části měnící zákon o rezervách novela řeší zavedení jednoduchého účetnictví a v novém odst. 4 doplněném do § 3 umožňuje uplatnit jako daňový výdaj tvorbu rezerv i u poplatníka účtujícího v jednoduchém účetnictví. Podmínkou je vedení prokazatelné evidence rezerv.

Dále je do zákona o rezervách doplněna poměrně rozsáhlá úprava tvorby rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 (§ 11a až 11c). Tvorba těchto rezerv bude snižovat daňový základ prostřednictvím úpravy základu daně dle § 23 odst. 3 písm. c) bod 10. zákona o daních z příjmů (viz výše). Tvorba této rezervy je možná již pro rok 2015 a umožňuje zohlednit i část připadající na období roku 2014.

 

V části měnící zákon o auditorech přináší novela např. tyto změny:

 • změny náležitostí zprávy auditora charakteru legislativnětechnického (výrok o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“, dosud se jedná o soulad s „použitými právními předpisy a účetními standardy“) i věcného (auditor je nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou obsaženy ve výroku auditora, a auditor na ně upozornil a považuje-li takové upozornění za významné.

 • zcela nová úprava výboru pro audit – stávající § 44 je nahrazen §§ 44 až 44d, např. většina členů musí být odborně způsobilá a členem výboru pro audit musí být nejméně jeden statutární auditor nebo osoba s odpovídající účetní kvalifikací (§ 44 odst. 3 a 4) – podle stávající úpravy musí mít většina členu výboru pro audit nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu (44 odst. 1).

 

 

 

© 2013 • Vladimír Lukáš